Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • foldoraja4
  foldoraja4
 • hovirag
  hovirag
 • marcius4
  marcius4
 • prilis1
  prilis1

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlan értékesítésére

 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Vértesboglár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Címe: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3.

Képviselője: Sztányi István polgármester

Tel.: +36-22-582-310

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 707578

Adószáma: 15364452-2-07

Bankszámlaszám: 11736020-15364452

 

2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan magánszemély részére, saját lakás/lakóház építése céljából történő értékesítése.

 

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós, titkos.

 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

helyrajzi szám

művelési ág

terület (m2)

az ingatlan minimális bruttó ára (27% ÁFÁ-val)

286/37

beépítetlen terület

760

2 121 000 Ft

 

5. Pályázati biztosíték:

A pályázatot kiíró pályázati biztosítékot nem kér.

 

6. Pályázati feltételek:

A 4. pontban megjelölt építési telekre az a magánszemély pályázhat saját lakás/lakóház építése céljából, aki önálló háztartásban él és vállalja, hogy az Önkormányzat javára az ingatlanra 10 évre elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre.

A pályázat szempontjából önálló háztartásnak kell tekinteni, aki egyedülálló és önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy akik érzelmi és gazdasági életközösségben (élettársi vagy házastársi közösségben) egy családban élnek.

A pályázati eljárásban csak olyan ajánlattevő vehet részt, aki igazolja, hogy az állammal és Vértesboglár Község Önkormányzatával szemben köztartozása, továbbá az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből eredő lejárt tartozása nincs. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A pályázatot kiíró legfeljebb 1 A/4-es oldal terjedelemben bemutatkozó levél csatolását kéri a pályázathoz.

 

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

 

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) Sztányi István polgármester úrnak címezve lehet benyújtani.

 

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton (Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.). Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, amelynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon az alábbi szövegrészt kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat vértesboglári ingatlan megvételére”

 

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2021. október 1. (péntek) 10:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig kell beérkezniük).

 

10. A ajánlatok elbírálásának szempontjai:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű vételárra tesz ajánlatot.

 

11. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- ajánlattevő adatai a „pályázati ajánlati nyomtatványnak” megfelelően, hiánytalanul kitöltve,

- az ajánlattevőnek a nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja a pályázati feltételeket,

- ajánlattevő csatolja a köztartozásmentességét igazoló NAV és önkormányzati igazolást.

 

12. A bontás, az elbírálás ideje és a döntés közlése:

A pályázatok bontása 2021. október 4. (hétfő) 10:00 Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalának tárgyalótermében történik. A bontás nem nyilvános.

A pályázatokról szóló döntés Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén történik.

A pályázaton résztvevőket e-mailben, illetőleg telefonon értesíti a kiíró a pályázat eredményéről, a döntést követő 3 napon belül.

 

13. Fizetési mód:

A vételár egyösszegben történő megfizetése a szerződéskötés előfeltétele.

 

14. Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap és a pályázó részéről nem visszavonható a 6. pont 3. bekezdésében foglaltakat kivéve.

 

15. A pályázatra vonatkozóan további információ szerezhető:

Sztányi István polgármester

telefonszám: 06-20-923-8510

 

16. Egyéb információ:

Az Önkormányzat a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja a pályázati felhívást.

 

Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra ugyanazon telekre több pályázat, az alábbi szempontok és sorrend alapján kerül kiválasztásra a kedvezőbb ajánlat:

 

1. Ajánlattevő, vagy az egy háztartásban élők közül egy személy legalább 1 éve vértesboglári állandó lakcímmel rendelkezik, vagy Ajánlattevőnek (több ajánlattevő esetén legalább egyiküknek) legalább 1 évig korábban igazolhatóan vértesboglári állandó lakcíme volt.

2. Ajánlattevő, vagy a vele egy háztartásban élők vértesboglári ingatlantulajdonnal nem rendelkeznek az ajánlattétel időpontjában.

 

Amennyiben az ajánlattételi feltételek mindenben egyeznek, a döntés sorsolás útján történik a zárt képviselő-testületi ülésen.

 

Érvénytelen a pályázat amennyiben az alábbiak közül valamelyik teljesül:

- a pályázat nem érkezik be határidőben,

- nem a „pályázati ajánlat nyomtatványon” nyújtják be,

- a minimálisnál alacsonyabb összegű az ajánlat,

- a pályázó nem köztartozásmentes, vagy ezt nem teljeskörűen igazolja.

 

 

A pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül is eredménytelenné nyilvánítja, akár ingatlanonként is.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel legkésőbb az elbírálást követő 10 napon belül köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést.

 

Az adásvételi szerződés megkötésére az Önkormányzat által megnevezett ügyvéd előtt kerül sor, amelynek költségeit a pályázó (vevő) viseli. Az ügyvédi munkadíj a szerződéskötésre 30.000 Ft + ÁFA. Az ügyvédi munka a teljes ügyintézést magában foglalja, beleértve az illetékes földhivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti képviseletet is.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének, valamint a tulajdonjog átruházás egyéb költségei (pl. ügyvédi költségek) a vevőt terhelik.

A tulajdonjog ingatlannyilvántartási átvezetésének költségei: 1.000 Ft nem hiteles tulajdoni lap költség, 2.400 Ft egyéb költség (levelezés és egyéb készkiadások költsége), 6.600 Ft igazgatási szolgáltatási díj, mindösszesen 10.000 Ft.

A teljes ügyintézési költség ügyvédi munkadíjjal és egyéb kiadásokkal együtt összesen bruttó
48.100 Ft.

 

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, a vértesboglári hirdetőtáblákon, a Vértesboglár ÁMK Művelődési Házban, valamint az Önkormányzat honlapján (www.vertesboglar.hu) kerül közzétételre.

 

 

 PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY INNEN LETÖLTHETŐ! 

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.. Telefonszám: (06-22) 354 332
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
 

Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00 2023. április 1-től helyettesíti dr. Bene Szilvia: Hétfő: 9-12 óráig Kedd: 15-20 óráig Péntek: 15-20 óráig

 
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito