Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret

Általános Iskola

Ebben a nevelési évben az óvodai beíratás 2014. május 7-8-án 8.00-17.00 óráig lesz.

Beíratáshoz szükséges okmányok:

 • születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • Taj kártya

8.§ (1) „ Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben  vagy ha a felvételi körzet több településen található az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

(3) „ A gyermek-ha a törvény másképp nem rendeli-, abban a nevelési évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.”

45. § (1) Magyarországon-az e törvényben meghatározottak szerint-minden gyermek köteles az intézményes nevelésben-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a Szakértői Bizottság javasolja, további 1 nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a nevelési év első napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a Kormányhivatal a szülő kérelmére Szakértői Bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”

A gyermekek háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben tárolni.

Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról hozott élelmiszerekre is. Kivéve a kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, gyümölcs, zöldség.

 • tízórai      8.30
 • ebéd        11.30
 • uzsonna   14.45

Az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerekkel nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja (öltöző, udvar).

Kérjük a kedves Szülőket, hogy az étkezési díjakat a kijelölt befizetési napokon befizetni szíveskedjenek!

Tej és lisztérzékenység, vagy egyéb probléma esetén, orvosi javaslattal az eltérő étkezés megrendelésére lehetőség van.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a hiányzást reggel 9. 00 óráig jelentsék, a gyógyulást szintén be kell jelenteni. Amennyiben a gyermekük gyógyulásáról előzetesen nem tájékoztatják az óvodát, a gyermekük számára arra a napra amikor jön és nincs jelentve, étkezést biztosítani nem tudunk. Túlfizetéseket a következő hónapban tudunk jóváírni.

A bejelentés 24 óra múlva lép életbe.

A gyermek hiányzása esetén az óvoda automatikusan nem mondja le az étkezést, a lejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.

Étkezési kedvezmények:

 • alanyi jogon járó 50%-os étkezési kedvezményre az Államkincstár hivatalos igazolásával válnak jogosulttá a nagycsaládosok és a tartósan beteg gyermeket nevelő családok
 • a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 100%-os kedvezményben részesülnek határozat bemutatásával
 • a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei önkéntes Nyilatkozat kitöltésével válnak jogosulttá az étkezési kedvezményre
 • a Polgármesteri Hivataltól igényelhető étkezési támogatás szociális rászorultság alapján, az ehhez szükséges nyomtatvány kitöltésével. A kedvezményt minden évben újra kell igényelni.

A gyermekek mindig nagy örömmel és izgatottan készülnek születésnapjuk megünneplésére. Ilyenkor a többi gyermek énekkel, rajzokkal kedveskedik, jókívánságokkal köszönti a szülinapost.

A köszöntés része az elfogyasztott ünnepi torta, sütemény is. Ezt az ünneplés reggelén kérjük a csoportokban leadni.

Az ÁNTSZ előírások szerint csak számlával igazolt eredetű a süteményt adhatunk a gyereknek, kérjük ezt is mellékeljék a tortához, süteményhez.

Rostos üdítőt vagy szörpöt kínálunk a gyerekeknek, ehhez kérjük a szülőket, hogy asztalonként 1 liter egyforma (!) üdítővel, vagy összesen 1 üveg szörppel járuljanak hozzá.

A nyáron született gyermekek születésnapját májusban vagy a névnapjukon tartjuk meg. Kérjük a Szülők előzetes egyeztetését az ünnepléshez, hogy az óvodai programok miatt ez a gyermekek számára fontos esemény ne maradjon el!

Óvodai nevelésünk eredményességét a tanuláshoz szükséges képességek alapvetően meghatározzák.

Az iskolaérettségnek testi, lelki, szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció, finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi, lelki szükségleteit szándékosan irányítani képes. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek érdeklődésével, nyitottságával készen áll az iskolába lépéshez.

A szociálisan érett gyermek:

 • egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését.
 • feladattudata kialakulóban van, ez a feladatmegértésben, feladattartásában, a feladatok eredményes elvégzésében nyilvánul meg. Ezt a tevékenységet kitartásnak, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja
 • a nemzetiségi nyelvhez pozitív viszony jellemzi

A gyermek tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek, érzékelése, észlelése differenciálódik.

 

Az iskolaérettségről szülőknek

 1. Eléri-e gyermekem a 110-120 cm-es magasságot és a 18-20 kg-t? Mert bár a súly- és magassághatár megszűnt, a kisebb termetű gyermek gyakran fáradékonyabb társainál.
 2. Elindult-e a fogváltás? Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az ülő- és állóképességgel van szoros összefüggésben.
 3. Tud-e gyermekünk cipőt kötni? Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri tájékozódásra hiányára utalhat.
 4. Jó-e gyermekem ceruzafogása? Az ehhez szük­séges izmokat a csontosodási folyamat kezdete előtt, sok gyurmázással, tésztagyúrással, homokozással lehet erősíteni.
 5. Mennyire összerendezett gyermekem elemi mozgása? A kúszás, mászás, lábujjon- sarkon-talpélen való járás, a szökdelés pontos kivitelezése a könnyű írás- és olvasástanuláshoz vezet. Nagyon-nagyon fontos a rendszeres játékos torna, nyáron sok mezítláb járás, fára mászás, az újabb játszóterek jó kihívású feladatokat adhatnak gyerekeinknek.
 6. Jó gyermekem egyensúlyérzéke? Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya figyelem- és magatartászavart okozhat. Gyakoroljuk a vonalon járást, a pincérkedést tálcával.
 7. Mennyire fejlett a vállöv, a könyökízület és a csuklóízület finommozgása? Ez a szépírás alapja, mely talicskázással, függeszkedéssel, később fűzéssel és ujjtornával fejleszthető.
 8. Tudja-e szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait? Ez az azonos majd ellentétes kéz-láb emeléssel, masírozással, láb köröz - kéz tapsol gyakorlatokkal fejleszthető.
 9. Meg tudja-e nevezni testrészeit? Mivel a legbiztosabb pont a saját testünk, ezért ha ez bizonytalan, minden azzá válik, a tájékozódás indulási alapja is, hiszen mindent magunkhoz képest élünk meg először. Egy biztos testkép, egy jól leképződött 3 D-s kép magunkról a legfinomabb tájékozódási funkcióknak az alapja.
 10. Kialakult dominanciákkal rendelkezik-e? A nem megfelelő kézzel történő írás pl. nehezíti a tanulást és diszfunkciókhoz vezethet. (Szerencsére ma már nem divat a balkezesek átszoktatása a „szebbik" kézre!!)
 11. Koordinált-e a szemmozgása? Nehezítő tényező a sok tv és számítógép használat. Szemtorna lehet a fej elmozdulása nélkül: szemmozgatás jobbra, balra, le, föl, rézsútosan.
 12. El tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja-e a névutókat (alatt, fölött, mögött stb...) ? Tájékozódási alapja majd a papíron, a vonalközökben való biztos eligazodásnak.
 13. Képes-e adott mozdulatokat, illetve alakokat térben (pl. építés) és síkban (pl. rajz) leutánozni?
 14. Képes-e mozgássorozatok elvégzésére (pl. taps-lépés-guggolás, gyöngyfűzés) illetve rajzminták követésére? A szeriális gondolkodás fejlettségére utal, ami szinte mindenfajta ismeret megszerzésénél alapvetően fontos képesség. Gyakoroljuk a hét napjait, az évszakokat, a számok egymásutániságát, mi van hétfő előtt? stb..
 15. Képes-e irány követésére? Itt is eleinte nagymozgásban, később finommozgásban, papíron. Írástanuláshoz nélkülözhetetlen.
 16. Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja? Ezt például célba dobás során figyelhetjük meg. Labirintusjátékok jól fejlesztenek..
 17. Biztosan különbözteti-e meg az alakot a háttértől? Mi van a képen hátrébb, mi előrébb? Egymásra rajzolt tárgyak elkülönítése.
 18. Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket? Pl. különböző színű és nagyságú kockák válogatása, formák elkülönítése, válogatása..
 19. Az azonosságon túl felismeri-e a különböző­ségeket?
 20. Különböző hangokat meg tud-e különböztetni egymástól? Pl. azonos hangzású szavakat: kéz-kész, mind-mint, Fontos majd a betűtanulásnál!
 21. Felismeri-e a rész-egész viszonyát? (pl. kis rész­le­teket megkeresni az egészen belül)
 22. Megy-e a szétszedés és újra összerakás gyakorlata?  Legó!!
 23. Képes-e az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik csatornára átfordítani? Képes-e mesét lerajzolni, képről mesét alkotni, tapintott tárgyat megnevezni.
 24. Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türelme másokat meghallgatni? Tud-e kérdezni? Ezeket a sok élő mesehallgatás, verstanulás és beszélgetés fejleszti.
 25. El tudja-e helyezni magát időben és társadalmi környezetében? Ismeri-e az évszakokat, napszakokat, napok változását, szülők foglalkozását, lakhelyét stb. Ezekről többször is kell beszélgetnünk, avassuk be őket a mi mindennapjainkba. ( Ne annyit tudjon, hogy apa papírozik a dolgozójában...)
 26. Tud-e 22-ig min. számolni, 10-től visszafelé is, ismeri-e a számképeket, tud-e megszámlálni, és 6-os számkörben egyszerű műveleteket végezni. (pl. van 4 csokid, kapsz még 1-et , hány csokid lesz?)
 27. Tud-e szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban egyaránt?
 28. Tűri-e a kudarcot?
 29. Bizalommal fordul-e a felnőttek felé? Elfogadja-e őket?
 30. Játszik-e a közösségben?

 

 

Travel Turne Tranzito