Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • hovirag
  hovirag
 • Repce
  Repce
 • csibe
  csibe
 • marcius3
  marcius3
 • marcius2
  marcius2
 • marcius1
  marcius1
 • marcius4
  marcius4
 • prilis4
  prilis4
 • prilis3
  prilis3
 • prilis1
  prilis1

Pályázat

PÁLYÁZAT

külterületi ingatlan eladására

 

Vértesboglár Község Önkormányzata önálló pályázatot hirdet, a kizárólagos tulajdonát képező Vértesboglár 07/3 hrsz-ú ingatlan piaci viszonyok közötti, valamint feltételekhez kötött értékesítésére az alábbi feltételekkel:

1.      Az ingatlan pontos címe: Vértesboglár, 07/3 hrsz

Az ingatlan területe: 11 649 m2

Az ingatlan művelési ág megnevezése: a legelő 540 m2, b erdő 7457 m2, c legelő 3651 m2

2.      Az értékesítési ár minimuma: bruttó 1.200.000,- Ft

3.      Pályázni jogosultak:

     I.        A pályázaton az a Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy illetve tagállami állampolgár vehet részt, aki a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.) 5 § 7. pontja szerint földművesnek minősül és

a.)  akinek a termőföld tulajdonszerzése – a már tulajdonában és haszonélvezetében lévő föld területnagyságának beszámításával –a Földforgalmi tv. 16. (1) bekezdésében írt 300 ha mértékű földszerzési maximumot nem haladja meg, továbbá

     az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 68/C §-sa alapján nyilatkozzon arról, hogy részarány tulajdonnal nem rendelkezik, vagy nyilatkozik arról, hogy a tulajdonában álló részarány tulajdon összesített aranykorona értéke mennyiségének huszada és a már tulajdonában és haszonélvezetében álló, továbbá a megszerzésre kerülő földterület hektárban kifejezett térmértékének együttes összege nem több mint 300,

b.)akinek a birtokába kerülő termőföld – beszámítva a már birtokában lévő föld területnagyságát is – nem haladja meg a Földforgalmi tv. 16 § (2) bekezdésében meghatározott 1200 ha mértékű birtokmaximumot, illetve állattartó telep üzemeltetője, szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetén az 1800 ha mértékű kedvezményes birtokmaximumot.

 

   II.        A tulajdonszerzési jogosultság további feltétele, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben a pályázó

a.)  vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a Földforgalmi tv. (3) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja.

b.)nyilatkozik arról, hogy nincs a földhasználatáért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása.

c.)  nyilatkozik arról, hogy vele szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.

 

4.        A pályázatban meg kell jelölni:

-      a megvásárolni kívánt ingatlan címét, helyrajzi számát, a megajánlott vételárat forintban

-      az ajánlattevő nevét, címét, telefon – és telefax számát, gazdálkodó szerv esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát

-    Nyilatkozatot az alábbiakról: Pályázó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat az ingatlan településrendezési eszközökben található besorolását nem kívánja megváltoztatni.

-      az ajánlati ár fizetés módjának és határidejének – mely nem lehet hosszabb a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától számított 60 nap – egyértelmű meghatározását

-      a vételár megfizetésének formája: készpénzzel vagy átutalással történhet

-      devizabelföldi pályázó esetén nyilatkozatot arról, hogy nincs köztartozása

-      az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumban foglaltakat megismerte, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.

 

 

5.      A pályázat beérkezésének ideje: 2019. május 17. 12.00  óra

-      postai úton: Csákvár Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) 

-      személyesen: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal - Titkárság (Csákvár, Szabadság tér 9. I. emelet).

Módja: A pályázatot kérjük zárt borítékban benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és címét (lehetőség szerint telefonszámát, email címét). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Vértesboglár 07/3 hrsz  ingatlan”

 

8.   Az elbírálásra jogosultak, pályázat értékelése, tulajdon átruházás:

A pályázatokat a képviselő-testület a beadási határidőt követő nyílt testületi ülésen bírálja el. A képviselő-testület az ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a kiírási feltételek szerint, a vételár alapján rangsorolja.

Azonos összegű ajánlatok esetén a kedvezőbb fizetési határidejű élvez elsőbbséget.

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése vevő feladata és költsége.

      A tulajdonjog átruházáshoz szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

 

9.   Az eredményről történő értesítés:

     Az ajánlatkérő az eredményről levélben (ha rendelkezésre áll, elektromos levélben) tájékoztatja az   

     ajánlattevőket.

10. Egyéb feltételek:

a)       Ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

b)       Ajánlatkérő fenntartja a jogát a nyertes pályázó visszalépése esetén a szerződés megkötésére a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval.

c)       Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az e felhívásban meghatározott feltételeket.

d)       Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlati felhívást.

A felhívással, a pályázat részleteivel kapcsolatos további információk kérhetők a Csákvár Közös Önkormányzati Hivatalban (Csákvár, Szabadság tér 9. – Tóth Jánosné címzetes főjegyzőnél, tel.: 22/582-310/12 mellék, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

 

 

Vértesboglár, 2019. május 6.

Vértesboglár Község Önkormányzata

nevében:

 

Sztányi István sk.

polgármester

 

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito