Vértesboglár község hivatalos honlapja

Betűméret
 • pipacs
  pipacs
 • mtb2
  mtb2
 • mtb1
  mtb1
 • mtb3
  mtb3
 • marcius3
  marcius3
 • vb panorama
  vb panorama
 • marcius4
  marcius4
 • prilis4
  prilis4
 • prilis2
  prilis2
 • prilis1
  prilis1
 • IMG 6159
  IMG 6159

Civil pályázati felhívás

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Vértesboglár Község Önkormányzata az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 2/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a települési civil tevékenység támogatására.

 

1. A pályázat célja, forrása:

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek (alapítványok és egyesületek), egyházak és vallási közösségek társadalmi szerepvállalásának növelését szolgálja. Célja, hogy ezek a szervezetek működésükhöz, szakmai programjuk megvalósításához az önkormányzat részéről is támogatásban részesülhessenek – ezáltal hatékonyabban szolgálva Vértesboglár község szellemi, kulturális, sport- és közösségi életének fejlődését.

 

2. A támogatás forrása, a támogatásban részesíthetők köre:

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatásra érdemes pályázatokat – összességében – az önkormányzat és intézménye költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre során elkülönített 1,950 millió Ft keretösszegig támogathatja.

Támogatásban részesíthetők:

·        természetes személyek,

·        jogi személyek.

 

3. A támogathatóság feltételei, kizáró okok:

 

Támogatható minden Vértesboglár közigazgatási területén működő (székhellyel, telephellyel, vagy helyi szervezettel rendelkező), helyi lakosok mindennapjaihoz tevékenységével szorosan kapcsolódó 2. pont szerinti személy, vagy szervezet.

 

Egy pályázó – jelen pályázati felhívásra – kizárólag egy pályázatot nyújthat be. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

Civil szervezet kizárólag akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem végez, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes közfeladat ellátására kívánja fordítani, amely a község lakosságának érdekeit szolgálja.

 

Nem részesülhet támogatásban olyan pályázó, amelynek tagjai, célcsoportja, illetőleg tevékenysége kedvezményezettjei 50 %-ot meghaladó mértékben profitorientált szervezetek.

 

Nem támogatható a pályázó:

a)      ha egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, illetve  benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

b)      ha lejárt határidejű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van (annak megfizetéséig),

c)      ha csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban vele szemben.

 

4. A támogatási időszak, a támogatás formája, mértéke és elszámolása:

 

A támogatás a pályázó által megjelölt támogatási szerződés aláírása és 2019. december 31. napja közé eső időszakban felmerült – felhalmozási, vagy működési költséghez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban kizárólag olyan, a fenti időszakban felmerült költségre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént.

 

Kedvezményezett a támogatási összeg felhasználásáról 2020. január 31. napjáig köteles írásban elszámolni számlaösszesítő táblázattal és az elszámolni kívánt bizonylatok hiteles másolatával.

A támogatható kiadások köre kiterjed a kedvezményezett működésével, szakmai tevékenységével kapcsolatos minden felhalmozási és működési kiadásra.

 

5. A pályázat benyújtásának módja, határideje, a dokumentáció tartalma:

 

Pályázat benyújtására a polgármesterhez címzett, magyar nyelven írt, a pályázat tartalmát röviden összegző levél formájában kerülhet sor, amelyhez a következő dokumentumok csatolása – papír alapon – szükséges:

a)      Pályázó szervezet esetén, annak létesítő okirata. Amennyiben pályázó korábban már részesült támogatásban, és létesítő okiratát azóta nem módosították, e dokumentum benyújtása – a pályázó nyilatkozata alapján – mellőzhető.

b)      Pályázó szervezet előző évről szóló számviteli beszámolója.(A számviteli beszámoló kötelező tartalma: mérleg és eredmény-levezetés. Előző évnek azt kell tekinteni, amelyre nézve a számviteli beszámoló jogszabály szerint rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre kellene állnia. Jelen pályázathoz a 2018. évi beszámoló csatolása szükséges.)

c)      A szervezet képviselője által aláírt alakszerű meghatalmazás eredeti példánya, amennyiben nem a szervezet hivatalos – nyilvántartás szerinti – képviselője jár el. (Alakszerű meghatalmazás minimális tartalma: meghatalmazó, meghatalmazott, és az aláírásokat hitelesítő két tanú neve, lakcíme és aláírása.)

d)      30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól. (A kivonat térítésmentesen igényelhető személyesen, vagy postán az illetékes Törvényszéknél.)

e)      A pályázó szervezet aktuális pénzügyi helyzetét igazoló dokumentumok: a benyújtást megelőző naptári hónap banki és pénztári egyenlegének hiteles másolata a szervezet képviselőjének aláírásával.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. március 22. (péntek) 12 óra

 

A pályázat postán megküldve, vagy személyes leadással – a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.)Titkárságán nyújtható be. A borítékot „Civil pályázat – Vértesboglár” megjelöléssel kérjük ellátni.

 

6. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés és szerződéskötés:

 

A pályázat elbírálása során tett észrevételeket az értékelésre és véleményezésre jogosult Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.

 

Pályázó a pályázat eredményéről a döntéshozataltól számított 15 napon belül írásos értesítést kap Vértesboglár község polgármesterétől.

 

A támogatásban részesülő pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van. Erről a pályázónak előzetesen – a pályázati eljárás során – nyilatkoznia kell.

 

7. A támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása:

 

A megítélt támogatás átutalása – a Képviselő-testület vonatkozó határozata alapján – a Támogatási Szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

 

A támogatás összege kizárólag a támogatási szerződésbe foglalt célra használható fel, amelyről kedvezményezett az ott meghatározott módon és határidőig köteles elszámolni.

 

Amennyiben kezdeményezett a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, illetve arról a megadott határidőig nem számol el, a jegyző kezdeményezi a támogatás azonnali visszafizetésének előírását.

 

A pénzügyi elszámolás határideje a támogatás felhasználását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. január 31.

 

A támogatásban részesülő pályázóknak nyilvánossá kell tenniük, hogy működésüket Vértesboglár Község Önkormányzata támogatja.

 

8. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül Vértesboglár Község Önkormányzata hivatalos internetes honlapján keresztül tájékoztatót jelentet meg. A honlapon közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 évig elérhetőeknek kell lenniük.

 

Kelt: Vértesboglár, 2019. február 28.

 

Sztányi István
polgármester

Intézményi információk, elérhetőségek

Önkormányzat Hivatala

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel.: 22-582-310
 
Ügyfélfogadási idő Csákváron:
hétfő 8.00-12.00,
szerda 8.00- 12.00 és 12.30-17.30,
csütörtök 8.00-12.00
 
 www.csakvar.hu
 
 
Vértesboglári kirendeltség
 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
Tel.: 22-582-088
Fax.: 22-582-088
 
 
 
Ügyfélfogadási idő Vértesbogláron:
kedd 13.30-17.00
 
 

Általános Művelődési Központ tagintézményei

Német Nemzetiségi Óvoda
Művelődési ház és Könyvtár
 
ÁMK igazgató: Frey Margit
 
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u.1.
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 7.
 
Telefon: 06-22-354020
Telefon / Fax: 06-22-582-088
 
Két csoportos német nemzetiségi óvoda
Művelődésszervező: Pózsáné Kocsis Ildikó

 
Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.
Telefon: 06-22-354104, 06-22-582087
E-mail: nevel(kukac)vbisk.t-online.hu

Orvosi ellátás

Orvosi Rendelő
Orvosi Ügyelet
 
Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9.
Cím: Bicske, Egészségközpont, Kossuth tér 17. Tel: 311-104. Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától reggel 8-ig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában.
 
Háziorvos
Szakrendelések
 
Dr. Gerstner Péter
Fogászati szakrendelés: dr. Deres Éva, Csákvár, Szabadság tér 5. Rendelési idő: hétfő, szerda 7.00-13.00, kedd, péntek 15.00-20.00, csütörtök 16.00-20.00
 

Közületi szolgáltatók elérhetőségei:

Fejérvíz Zrt. vértesboglári telephelye
Bauer János 30-3002-929

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Komáromi út 55.
Tel: +36-34-600-700
e-mail: info[kukac]vvhulladekkezelo.hu 

Tv, Internet, Telefon szolgáltatók
T-HomeDigi, Upc, Mindig Tv, Invitel

Gáz, Áram szolgáltatók
Tigáz, E.on

 
Travel Turne Tranzito